V.D.H. Kringgroep de Coenstadt ABC de Coenstadt

Share


赛事:
ABC de Coenstadt
赛事级别:
V.D.H. Kringgroep de Coenstadt
赛果表名称:
ABC de Coenstadt
:
IPO 3
日期:
14. 五月 2022 - 15. 五月 2022
赛事地点:
Hoorn
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 A:
靶手 B:
靶手 C:
为求让working-dog的犬赛结果资料更完整,请把现缺的分数发给我们。 请明确输入比赛的地点与日期,如可以的话,请例出裁判和靶手的姓名。 请注意我们只接受国际性及全国性比赛的赛果,省制赛果在这里不会被接纳。

请把文件发送到以下地址:

赛果表

统计