SV Bundessiegerzuchtschau SV Bundessiegerzuchtshow (BSZS) 2012 - HGH-JKR (male)

Share


赛事:
SV Bundessiegerzuchtshow (BSZS) 2012
赛事级别:
SV Bundessiegerzuchtschau
赛果表名称:
HGH-JKR (male)
日期:
31. 八月 2012
赛事地点:
Ulm
为求让working-dog的犬赛结果资料更完整,请把现缺的分数发给我们。 请明确输入比赛的地点与日期,如可以的话,请例出裁判和靶手的姓名。 请注意我们只接受国际性及全国性比赛的赛果,省制赛果在这里不会被接纳。

请把文件发送到以下地址:
传真: +49-34602-9991-85

赛果表

统计