ENCI Campionato di Addestramento ENCI Campionato Italiano 2012 by CAPB

Share


赛事:
ENCI Campionato Italiano 2012 by CAPB
赛事级别:
Trofeo ENCI
赛果表名称:
ENCI Campionato Italiano 2012 by CAPB
:
IPO 3
日期:
16.03.2012
赛事地点:
Rocca di Papa (Italia)
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
为求让working-dog的犬赛结果资料更完整,请把现缺的分数发给我们。 请明确输入比赛的地点与日期,如可以的话,请例出裁判和靶手的姓名。 请注意我们只接受国际性及全国性比赛的赛果,省制赛果在这里不会被接纳。

请把文件发送到以下地址:
传真: +49-34602-9991-85

赛果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ivan di Oroval (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

统计

德国牧羊犬:
31
比利时牧羊犬:
16
万能㹴:
1
都柏文:
1
洛威拿:
1
参与犬只:
51 44 7
最老的犬只:
Vasco la Maschera di Ferro (7 年 10 月)
最年青犬只:
Elf la Maschera di Ferro (3 年 1 月)