Kao Khane de Dasilva和Emora de Dasilva的繁殖

Share
增添我关注的
犬舍:
DASILVA
联络人:
Conchi Valenti Ibanez
电话号码:
只供注册会员观看
手机号码:
只供注册会员观看
电子邮箱:
只供注册会员观看
网页:
只供注册会员观看
幼犬所在地:
只供注册会员观看 只供注册会员观看
 
只供注册会员观看
配种日期:
只供注册会员观看
出生日期:
只供注册会员观看
这窝的幼犬数量:
只供注册会员观看


只供注册会员观看

Kao Khane de Dasilva

公犬

Emora de Dasilva

母犬

近亲繁殖系数 / 祖先流失系数

只供注册会员观看

血统繁殖

只供注册会员观看

Kao Khane de Dasilva和Emora de Dasilva的血统

+血统伸延
第一代 第二代 第三代
  • Alyna I de Dasilva (法兰德)
  • 24.11.2006, LOE 1684575

  • 只供注册会员观看
  • HD B (FCI) / EYES: Free

  • Yak LOE 1148130 (法兰德)
  • 05.01.2000, LOE 1148130

  • 只供注册会员观看
  • HD A